1. A játék neve, szervezője

Jelen szabályzat vonatkozik a KKV Online Marketing Szociális Szövetkezet (székhely: 1026 Budapest, Törökvész lejtő 26., továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott https://www.instagram.com/kozhelybuda/ Instagram oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék), az alábbi feltételekkel.

2. A Játékban részt vevő személyek

A Játékban részt vehet minden 14 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy (a továbbiakban: Játékos).
Amennyiben a Nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
A Játékban a KKV Online Marketing Szociális Szövetkezet munkavállalói, valamint javukra egyéb szerződés alapján munkát végző személyek, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte a Játékszabályzatot, valamint az Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot, az Adatkezelési tájékoztatót vagy azok bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3. A Játék időtartama, menete

A Játék időtartama: A Játék 2023. 06. 10. napján 10:00:00-kor kezdődik és
2023. 06. 21. napján 23:59:59-ig tart.
A Játék menete: azok között, akik https://www.instagram.com/kozhelybuda/ Instagram oldalon 2023. 06. 10. napján a reggel 10:00:00-kor megjelenő posztban megjelenő kérdésre a játék időtartama alatt, a poszt alatti kommentben helyes választ adnak, – kisorsolunk 1 nyertest, aki egy 10.000 Ft értékű vacsorát nyer, melyet a Köz_hely vendéglátó egységben válthat be. A válaszadással egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban. A sorsoláson kizárólag azok között sorsolunk, akik a játék időtartama alatt (2023. 06. 10. – 2023. 06. 21.) válaszolnak a kommentben.
A nyereményjáték a leírásban meghatározott ideig tart. Az ezután érkező kommentek már nem vesznek részt a játékban.
A Szervező jogosult a sorsolás alatt figyelmen kívül hagyni azokat akommenteket, amelyek nem odavaló tartalmat kommentálnak. A Szervező jogosult moderálással elősegíteni a játékot.
A kézi sorsolás alkalmával 2 db tartaléknyertest is kisorsolunk. A sorsolás időpontja: 2023. 06. 22. 14:00 óra.
A Nyertessel a Szervező Instagrammon keresztül, privát üzenetben veszi fel a kapcsolatot a sorsolást követően.

4. Nyeremények, nyertesek

A Szervező kisorsol 1 fő nyertest azok közül, akik a @közhelybuda Instagram oldalon fenti időszakban közzétett játékra felhívó bejegyzés alá megküldték a helyes választ. A kapcsolatfelvételt követő 3 munkanapon belül a nyertesnek jelentkeznie kell nevével és címével üzenetben. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik a nyertes, helyette a tartaléknyertes jogosult a nyeremény
átvételére.

5. A KKV Online Marketing Szociális Szövetkezet felelőssége

KKV Online Marketing Szociális Szövetkezet. kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli regisztrációjából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve az értesítés késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károkért. Szervező jelen Játékra fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett.

6. Adatkezelés és adatvédelem

Szervező a Játékban részt vevő személyek személyes adatait kezeli, melyről részletes tájékoztató a https://merakigreekgoods.hu/ weboldalán az Adatkezelési tájékoztatójában található. A Játékban való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes, a részt vevő személy (érintett) hozzájárulásán alapul.

7. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a KKV Online Marketing Szociális Szövetkezet fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
A KKV Online Marketing Szociális Szövetkezet fenntartja a jogot a játékszabály megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

KKV Online Marketing Szociális Szövetkezet
Budapest, 2023. 06. 09.

Nyereményjáték szabályzat letöltése PDF formátumban